פריוריטי שירותי תחזוקה ותשתית במחיר המשתלם ביותר

תקנון שימוש באתר


אנא קרא את התנאים המפורטים בתקנון בקפידה לפני שימוש באתר. שימושך באתר כפוף לתנאי התקנון ומהווה הסכמה ללא תנאי לכל תנאיו.
אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר
.

 1. כללי:
  1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
  1.2. מומלץ להשתמש בדפדפן מסוג גוגל כרום.
  1.3.  הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
  1.4.  אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
  1.5.  אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
  1.7.  בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות".
  כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
  1.8.  כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
  1.9.  הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
  1.10.  בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש" משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא. (להלן:"המשתמש")
 2. מסירת פרטים:
  1. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 3. אבטחת מידע
  1. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד.
  3.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למשתמש בדואר אלקטרוני והודעות סמס(SMS),
  בעניין מידע בדבר מבצעים, פרסומות וכיו"ב, אלא אם המשתמש ציין בפני החברה כי אינו מעוניין בכך.
  3.3.  החברה לא תעביר פרטים אישיים של המשתמש לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:
  3.3.1.  המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.
  3.3.2.  המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לסייע לביצוע מעשה כזה.
  3.3.3.  המשתמש הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם אחר עם החברה או מי מטעמה;
  3.3.4.  ניתן צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי המשתמש;
  3.3.5.  בכל מקרה של סכסוך, מחלוקת או הליכים משפטיים, בין המשתמש לבין החברה, אם וככל שיהיו.
 4. קניין רוחני
  1. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, היישומים,
  קוד התכנות, קבצי הגרפיקה, התמונות, העיצובים, הטקסטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו,
  הינם קניינה של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב.
  4.2.   שם החברה, הלוגו שלה וכל סימני המסחר באתר הינם קניינה הבלעדי של החברה,
  ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב.
  4.3.  אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר,
  לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו,
  בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע,
  אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי החברה.
  אין לעשות באתר ו/או בתכולת האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.
 5. תנאים נוספים
  1. החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר ומובילים לאתרים אחרים או לתקינות הקישור.
  5.2.  פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו,
  יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך בתל אביב, יהא בעל סמכות שיפוט בלעדית לדון בו.
  5.3.  על התקנון יחול הדין הישראלי.